Permisos laborals per la jornada electoral del 21D

El RD 953/2017, de 31 d’octubre, dicta les normes complementàries per a la realització de les eleccions al Parlament de Catalunya del 2017.

En ús de les atribucions conferides al president del Govern de la Nació per l’Acord del Consell de Ministres de 21 d’octubre del 2017, en aplicació del que disposa l’article 155 de la Constitució, i l’Acord del Ple del Senat, de 27 d’octubre de 2017, pel qual s’aproven les mesures requerides pel Govern, a l’empara de l’article esmentat (Butlletí Oficial de l’Estat núm. 260, de data 27 d’octubre de 2017), mitjançant el Reial decret 946/2017, de 27 d’octubre, es va dissoldre el Parlament de Catalunya i es van convocar eleccions, que se celebraran el proper 21 de desembre.

L’aplicació d’aquests acords, així com la disposició addicional segona de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, habilita el Govern per dictar les disposicions que calguin per al seu compliment i execució.
Amb la finalitat de facilitar el desenvolupament de les eleccions al Parlament de Catalunya del 2017 és procedent adoptar les disposicions complementàries que regeixen aquests comicis, de conformitat amb el que estableixen els acords esmentats, l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny.

El Capítol XII regula els permisos dels treballadors de les empreses privades i, per tant, les que s’han d’aplicar a GSS. L’esmentat capítol disposa en l’article 24 els següent:

<<Treballadors d’empreses privades

  1. El dia de les eleccions, a les localitats on no sigui dia festiu, les empreses han de concedir als treballadors i treballadores que tinguin la condició d’electors i que tinguin obligació de treballar en aquesta data, un permís de fins a quatre hores dins de la jornada laboral que els correspongui, que és en tot cas retribuït i no
    recuperable, d’acord amb el que estableix la normativa laboral vigent.
  2. Els treballadors que acreditin la seva condició de membre de mesa electoral o d’interventor o interventora i que tinguin obligació de treballar el dia de la votació, tenen dret a un permís retribuït i no recuperable durant la jornada completa del dia de la votació i, també, a un permís retribuït durant les cinc primeres hores de la jornada laboral del dia immediatament posterior.
  3. Els treballadors que acreditin la seva condició de membre de mesa electoral o d’interventor i que sí que gaudeixin de descans el dia de la votació, tenen dret a un permís retribuït de les cinc primeres hores durant la jornada del dia immediatament posterior al de la votació.
  4. Els treballadors que acreditin la seva condició d’apoderats i que no gaudeixin de descans el dia de la votació tenen dret a un permís retribuït durant aquest dia>>.

CCOO resta a l’espera que pugui sortir una ordre ministerial que pugui regular més concretament els permisos dels treballadors, de no sortir aquesta possible ordre, CCOO interpreta que tothom te dret a les 4 hores.

Us seguirem informant de qualsevol canvi normatiu que hi pugui haver, atès que falten molts dies per la celebració de les eleccions al Parlament de Catalunya del dia 21 de desembre de 2017.

Anuncis
Arxivat a Noticies. Comentaris tancats a Permisos laborals per la jornada electoral del 21D

Calendari festes locals 2018

Festius intersetmanals i locals 2018

1 de gener (Cap d’Any).

6 de gener (Reis).

30 de març (Divendres Sant).

2 d’abril (Dilluns de Pasqua Florida).

1 de maig (Festa del Treball).

15 d’agost (l’Assumpció).

11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya).

12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya).

1 de novembre (Tots Sants).

6 de desembre (Dia de la Constitució).

8 de desembre (la Immaculada).

25 de desembre (Nadal).

26 de desembre (Sant Esteve).

De les tretze festes esmentades a l’apartat a) n’hi ha una, a triar entre el 2 d’abril (Dilluns de Pasqua Florida) i el 26 de desembre (Sant Esteve), que té el caràcter de recuperable. Les altres dotze són de caràcter retribuït i no recuperable.

Festes locals – Lleida 

11 de maig (divendres, Sant Anastasi)

29 de setembre (dissabte, Sant Miquel)

Festes locals – Tremp

14 de maig (dilluns, Sant Bonifaci)

8 de setembre (dilluns, Mare de Déu Valldeflors)

Arxivat a Noticies. Comentaris tancats a Calendari festes locals 2018

Reunió mixta entre la direcció i el comitè d’empresa octubre 2017 i opinió de CCOO a GSS

Opinió de CCOO a GSS

El 31 d’octubre es va reunir la direcció i el Comitè d’empresa. Per CCOO va ser una reunió on es va avançar, bàsicament, en marcar una reunió per l’aplantillament i saber com estava el retorn d’hores del 2017 que es deu a una bona part del personal. Esperem que amb l’aplantillament i la disponibilitat de la direcció en donar estabilitat a la plantilla estructural es tradueixi en una disminució en l’excés d’hores que els treballadors treballen i després s’han de tornar. Recomanem als treballadors que es computin les hores i els dies que treballen per portar un càlcul acurat de la jornada anual que realitzen en funció del contracte que disposen.

Calcula’t el teu calendari 2017

En relació als convenis de col·laboració, CCOO aposta per una integració a l’ICS. No ens creiem les bones intencions del Gerent que diu al començament de la reunió que es podrà negociar pactes de millora fora del conveni i tres quarts d’hora més tard, en la mateixa reunió, on se li planteja una millora sobre la continuïtat assistencial (solapament de torns) no accepta que, el que s’acordi en conveni, sobre aquest aspecte, tingui efectes retroactius des de l’1 de gener de 2017.

Qüestions plantejades sobre els acords de col·laboració.

El Gerent ha donat resposta a una sèrie de preguntes que el comitè va fer envers dels convenis de col·laboració entre GSS ICS i entre ICC – GSS – IDI.

Ha comentat que es tracta d’integrar serveis amb les màximes condicions similars i que l’objectiu final és que les diferencies entre professionals siguin mínimes.

El Gerent comenta que ell no esta tancat a possibles negociacions de millora al marge del conveni perquè les condicions siguin similars.

Referent al paper de d’infermeria en les planificacions del servei , de com queda,  gerència respon que està contemplada, que hi ha una direcció clínica, una direcció de gestió i el responsable de cures.

En relació a l’organització i la imputació de costos, la Direcció respon que a ell el que el preocupa mes son les necessitats de la població. El CE mostra preocupació sobre la imputació de costos en el supòsit que recaigui sobre GSS, fet que pot comportar un dèficit pressupostari a aquest centre i, per tant, una afectació directa sobre les DPO’s. Segons la Direcció això no passarà.

Les integracions dels serveis es faran mitjançant plans estratègics per a cada departament que s’integri, que seran acords interns, el comitè recorda que hem d’estar assabentats i tenir-ne una còpia de cada acord que es faci.

Pla director d’espais.

El Comitè d’empresa va demanar veure el Pla director d’espais. La direcció comenta que l’estan elaborant i que implica tant l’HUAV com HUSM. Estarà finalitzat a finals de desembre, ja que es un requisit que ha demanat el CatSalut.

Noves accions de Salut Mental.

La direcció comenta el resultat del moviment de salut mental, que comporta un total de 48.1 nova incorporació quedant vacants el 10.5. Aquestes noves accions suposen un creixement del Departament de Salut Mental d’un 37 % de creixement en aquest servei. Hi ha hagut problemes en trobar psiquiatres i infermeres amb especialitat.

DPO’s 2017

Referent a les DPO’s es comenta a que al mes d’octubre encara hi ha personal que no les ha signat, tot i que és mínima aquesta incidència per sota del 5% en els facultatius i en infermeria pràcticament la totalitat ho ha signat.

Comptes anuals 2016.

La direcció ens lliura el resum dels comptes anuals de GSS 2016.Es demana la previsió trimestral del 2017

Deute horari.

Atès que hi havia molts treballadors i treballadores amb un deute horari important dels any 2015, 16 i 17 es va demanar les dades.

La direcció comenta que estan treballant aquest tema i que ha data d’avui queda pendent només 2017:

Categoria Pendent amortitzar Amortitzat
Personal d’infermeria 27% 73%

Quan diem personal d’infermeria ens referim a infermeres, auxiliars d’infermeria i ajudants sanitaris.

Formació.

Es demanen les actes anteriors i es recorda que s’ha d’informar a la comissió sobre els criteris de denegació dels cursos.

En 15 dies es farà reunió sobre aquest tema on s’incorporaran Pallars i Residència de GSS, ja que la formació és de GSS en global.

Continuïtat assistencial (solapament).

La gerència no vol negociar ara aquest tema i respon que quan aquest tema estigui inclòs al redactat del nou conveni que es negociarà, llavors estarà obert a la negociació.

Se li demana el compromís de que sigui efectiu per al 2017 i diu que no.

Es demana a la direcció d’infermeria que faci un estudi del personal assistencial que dona transmissió oral de continuïtat, per poder parlar millor d’aquest tema.

SIPDP

La direcció en relació a aquest tema es compromet a intentar tenir tancat els currículums pendents a final d’any i que durant el primer trimestre de l’any vinent fer l’abonament.

Es demana que s’estudiï la possibilita que l’abonament es faci constar en diferent períodes contributius per no perjudicar als treballadors. La direcció ho analitzarà amb els seus assessors.

Aplantillament i promoció interna.

S’ha posat data per una nova reunió d’aplantillament i tancar aquest procés.

Tanmateix, s’ha demanat una reunió per parlar de la promoció interna i moviment intern.

Arxivat a Noticies. Comentaris tancats a Reunió mixta entre la direcció i el comitè d’empresa octubre 2017 i opinió de CCOO a GSS

14è Cicle de Cinema i Drets Humans

Foto

Durant el mes de novembre tindrà lloc el 14è Cicle de Cinema i Drets Humans, organitzat per la Universitat de Lleida i del qual CCOO de Lleida és col·laborador juntament amb la Coordinadora d’ONGD i altres Moviments Solidaris de Lleida, Amnistia Internacional, l’Ateneu Popular de Ponent.

En aquesta edició del cicle es parlarà del dret a l’asil, a la manifestació, a la protesta i a l’educació i a migrar; de la lluita contra la pena de mort i a favor de la justícia, la vida i la llibertat, de la igualtat de gènere, de la protecció de menors i de la infància, i de convivència i tolerància. Les projeccions van acompanyades de conferències de persones relacionades amb les pel·lícules i enteses en el tema de què tracten.

Les sessions es faran del 14 al 30 de novembre del 2017, a la sala de juntes del 2n pis del Rectorat de la UdL.

Programació

Dimarts, 14 de novembre, de 18 a 20 h: Un món que no és el nostre (Alam laysa lana).

Dijous, 16 de novembre, de 18 a 20 h: The Ressurrection Club: un al•legat a la vida.

Dimarts, 21 de novembre, de 18 a 20 h: El remolino.

Dijous, 23 de novembre, de 18 a 20 h: Veus encerclades.

Dimarts, 28 de novembre, de 18 a 20 h: Frontera sur.

Dijous, 30 de novembre, de 18 a 20 h: Balta Txuria, Balta Berdea.

Exposicions

Del 2 al 26 de novembre:
“Nòmades: migracions forçades”, al vestíbul de la planta 1 de l’edifici del centre de Cultures Transfronterer de la UdL.

Del 28 de novembre al 20 de gener:
“Els murs d’Europa”, al vestíbul de la planta 1 de l’edifici del centre de Cultures Transfronterer de la UdL.

Si voleu tota la informació, cliqueu aquí.

Arxivat a Noticies. Comentaris tancats a 14è Cicle de Cinema i Drets Humans

Màster ‘Infermeria aplicada a les cures en l’àmbit de l’emergència’. 3a edició (UdL)


El preu del màster inclou l’assegurança, una estada de 4 dies per practicar simulacions reals a Vielha (règim de pensió complerta i desplaçament inclosos al preu), les pràctiques assistencials, els títols oficials de SVB i SVA adult acreditats pel CCR i els títols d’Atenció al pacient traumàtic i atenció sanitària en IMV acreditat per La Comissió de Formació Continuada. Aquest màster és un màster propi i professionalitzador. Forma de pagament : Es pot pagar en dos terminis: el primer del 60% a pagar en el moment de la matrícula i l’altre del 40% a pagar tres mesos després de l’inici del curs. Les taxes d’expedició del títol no estan incloses al preu del curs.

EXPEDICIÓ DE TÍTOLS ACADÈMICS
S’aplicarà la taxa vigent en el moment de l’expedició del títol

PREINSCRIPCIÓ: 06/06/17 fins al 02/11/17
MATRÍCULA: 02/06/17 fins al 01/11/17
IMPORT MATRÍCULA: 3200 €
LÍMIT D’ALUMNES: 24
CRÈDITS: 60  ECTS

MODALITAT FORMATIVA: Semipresencial
Encara queden places disponibles
Per a més informació fes clic en el següent enllaç Infermeria aplicada a les cures en l’àmbit de l’emergència
Arxivat a Noticies. Comentaris tancats a Màster ‘Infermeria aplicada a les cures en l’àmbit de l’emergència’. 3a edició (UdL)

La FSS-CCOO alerta que la despesa sanitària real supera en sis mil milions d’euros del pressupostat

Presentació en roda de premsa l'informe de pressupostos sanitaris 2017.

La Federació de Sanitat i Sectors Sociosanitaris de CCOO (FSS-CCOO) exigeix ​​l’increment dels pressupostos sanitaris per igualar-los a la despesa real, compartint les preocupacions que el Tribunal de Comptes va indicar en el seu “Informe global sobre el sector públic autonòmic. Exercici 2014” , publicat al juny 2017. La FSS-CCOO denuncia en el seu ‘Anàlisi dels pressupostos sanitaris 2017’ que s’està infra-pressupostant de forma conscient i quantifica aquesta diferència en el període 2010-2015 a 25.614.000 d’euros, sent 6.000 d’ells comptabilitzats només en 2015.

Presentació en roda de premsa l’informe de pressupostos sanitaris 2017.

CCOO rebutja recórrer a nous copagaments, ho a la modificació a l’alça ho a la baixa dels mateixos, en les diferents comunitats autònomes, per solucionar el problema de l’infrafinançament sanitària -tal com es proposa en el ‘Informe de la Comissió d’Experts per a la revisió del model de finançament autonòmic publicat al juliol d’aquest any- ja que, segons vaticina el sindicat, pot generar més desigualtat en la prestació sanitària entre comunitats. És més, per a la FSS-CCOO, aquesta mesura és covard i injusta, entenent que s’ha d’abordar des de polítiques impositives i de recaptació establertes en el marc d’un pacte polític, sindical i social.

Pressupostos 2017
Prestant atenció a les xifres pressupostàries, cal destacar que torna a créixer el pressupost sanitari (i els seus capítols I -despeses de personal- i VI -inversions reals). Tot i això, encara no ha arribat a les xifres de l’any 2010. Així, la retallada acumulat des d’aquest any es xifra en 28.693.000 d’euros, dels quals 8.620 correspondrien al capítol I i 7.194 al capítol VI.

Despesa sanitària de les llars
La despesa sanitària de les llars el 2015 (última dada publicada) està molt per sobre del que es realitzava en 2010 (un 18%). En aquest sentit, destaca el realitzat en productes farmacèutics i altres productes mèdics no peribles, que es va incrementar espectacularment després de l’aprovació del RD-Llei 16/2012, que establia una nova aportació dels pacients a la farmàcia ambulatòria. El RD ha costat a la ciutadania 6.490 milions d’euros.

Coneixement de l’ocupació
Una altra qüestió important per a la FSS-CCOO és la necessitat de crear una eina informàtica que permeti la consulta mes a mes de les dades d’ocupació a la Sanitat pública del nostre país. Les actuals fonts disponibles s’ajusten als criteris de remissió d’informació per a l’emplenament d’estadístiques a la Unió Europea, però són poc operatives a l’hora de facilitar dades que permetin veure com evoluciona l’ocupació, quina qualitat té, com es distribueix en les diferents categories, etc; i, sobretot, que permeti planificar el mateix per a garantir les necessitats futures del nostre sistema sanitari. La tecnologia actual ens permet fer aquest pas i CCOO sol·licita al Ministeri de Sanitat ia les comunitats autònomes que ho donin.

Segons el Butlletí Estadístic de Personal (exceptuant Madrid per incidència metodològica en la seva sèrie en les dades a 1 de gener), el 2017, hi va haver un increment del 1,1% respecte a 2016 en les plantilles d’institucions sanitàries públiques de les comunitats autònomes.

Pel que fa a 2012, s’han perdut 6.088 efectius. Desglossant aquesta dada, s’aprecia que nou comunitats han perdut 11.473 efectius, mentre que les altres sis han guanyat 5.485. D’aquests 11.473 efectius perduts, el 38% corresponen a Andalusia i el 27% a Castella-la Manxa.

En Atenció Especialitzada, el 2015 (última dada), es va incrementar l’ocupació en un 1,44% respecte a l’any anterior, tot i que el nombre de treballadores i treballadors està a un 0,61% de la xifra de 2010 (primer any de la sèrie).

Per la seva banda, en Atenció Primària, l’ocupació va créixer en 2016 un 1% respecte a l’any anterior, tot i que en relació amb l’any amb major ocupació de la sèrie (2011) és un 0,64% inferior.

Tot i que en les tres fonts es comprova que ha crescut l’ocupació, per comparar aquest creixement amb el del sector privat hem de remetre’ns a una altra, l’INE, que ens va servir per realitzar un estudi anual d’ocupació que ens dóna xifres similars. En ell veiem creixement de l’ocupació des de 2014, però en un percentatge inferior al de la Sanitat privada (2014: 2,21% vs 3,15%, 2015: 0,73% vs 4,22%, 2016: 2,65% vs 7,77%).

Arxivat a Noticies. Comentaris tancats a La FSS-CCOO alerta que la despesa sanitària real supera en sis mil milions d’euros del pressupostat

Lluita digital 280. Especial sobre la situació actual a Catalunya.

Foto

Aquesta publicació digital arriba per correu electrònic, amb una periodicitat quinzenal, a tots els afiliats i afiliades que ho desitgen, completa la informació de la revista en paper Lluita Obrera i afegeix un plus d’actualitat a la informació del sindicat.

En aquest número especial s’inclou la resolució del Consell Nacional de CCOO de Catalunya sobre la situació actual a Catalunya.

Fes clic per veure el número 280 del Lluita Digital

Si encara no t’hi has subscrit, fes-ho ara!

Subscripció gratuïta al Lluita Digital.

Arxivat a Noticies. Comentaris tancats a Lluita digital 280. Especial sobre la situació actual a Catalunya.
%d bloggers like this: