14 de juliol, Dia Internacional de les TCAI

La Federació de Sanitat de CCOO de Catalunya amb motiu de la celebració del Dia Internacional de les TCAI (Tècnics en Cures d’Auxiliars d’Infermeria), volem que sigui un dia que serveixi per a visibilizar i empoderar una professió generalment invisible i poc reconeguda professionalment a la vegada que considerada, per molts, una feina de segona dins de l’equip de treball, una feina de poc valor.

Volem reivindicar la nostra importància: les TCAI són les mans, els ulls i el suport del pacient per desenvolupar les activitats de la vida diària quan aquestes es veuen disminuïdes a causa de la malalties, edats,…

També donen tot tipus de cures de diversa dificultat, però de vegades les més importants per a l’ésser humà: ajudem a menjar, a fer la higiene, escoltem…

En aquest dia un cop més,  reivindiquem els nostres drets a una nova requalificació professional d’acord a la nostra formació. Volem renovar els nostres coneixements per donar una millor atenció les persones i suport dintre de l’equip professional.

Volem fer visible el nostre treball diari mitjançant el registre de totes les nostres tasques de manera individual, i tenim la formació per saber fer.

Demanen més personal per donar la millor atenció al pacient per evitar un sobreesforç que pugui representar una causa d’estrès i malaltia.

Menció important mereix el sector de la dependència on la tasca de la TCAI és vital per la cura dels nostres majors, un sector en el que encara estem menys valorades i on sense la nostra feina seria inviable. Volem fer un crit d’atenció en aquest dia a les dones, perquè és un col·lectiu on la majoria ho som, i a la vegada, poc respectades per l’administració i la classe empresarial.

Des de CCOO exigim que s’accepti la reivindicació d’un treball digne que es fa des del cor i la tendresa.

Volem felicitar aquest col·lectiu i donar-li les gràcies per la seva feina diària en la cura de les persones.

Companyes/as orgulloses d’allò que som.

Grup de TCAI de CCOO

Anuncis
Arxivat a Noticies. Comentaris tancats a 14 de juliol, Dia Internacional de les TCAI

Ampliació del permís de paternitat a 5 setmanes

S’han publicat al BOE la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat pel 2018, de manera que a partir del dijous, 5 de juliol de 2018, entra en vigor l’ampliació del permís de paternitat fins a la 5ª setmana, l’ampliació de la qual es troba continguda en la citada Llei.

D’aquesta manera el treballador/a tindrà dret a la suspensió del contracte per paternitat durant cinc setmanes, ampliables en els supòsits de part, adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment múltiples en dos dies més per cada fill a partir del segon.

Com passava fins ara, el treballador/a que exerceixi aquest dret podrà iniciar el seu gaudiment durant el període comprès des de la finalització del permís per naixement de fill, previst legal o convencionalment, o des de la resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció o a partir de la decisió administrativa de guarda amb finalitats d’adopció o d’acolliment.

El gaudiment del permís durant les primeres 4 setmanes serà obligatòriament ininterromput des del moment assenyalat en el paràgraf anterior, mentre que la 5ª setmana de permís tindrà caràcter “volant”, això és, que podrà gaudir-se, alternativament, bé de forma successiva a les 4 primeres setmanes o bé en un nou període independent dins dels nou mesos següents a la data de naixement del fill, la resolució judicial o la decisió administrativa corresponent.

En els casos en els quals es vulgui gaudir de la 5ª setmana de permís de forma “volant”, en un nou període independent de les 4 primeres setmanes, haurà de comptar-se amb l’acord previ entre l’empresari i el treballador/a.

Arxivat a Noticies. Comentaris tancats a Ampliació del permís de paternitat a 5 setmanes

Reunió Mesa negociadora conveni SISCAT 4 de juliol de 2018

El dimecres 4 de juliol de 2018 es va reunir la Mesa de Negociació del II Conveni Col·lectiu de Treball dels Hospitals d’aguts, Centres d’Atenció Primària, Centres Sociosanitaris I Centres de Salut Mental, Concertats amb el Servei Català de la Salut.

La representació sindical inicia la reunió donant resposta als temes pendents de la proposta de les patronals i que a la reunió anterior es varen comprometre a valorar.

EXCEDÈNCIES:

Modificació de l’article 43: la representació sindical es mostra d’acord amb la proposta que fa la patronal de separar el punt 43.6 (43.bis), la part social en la seva plataforma ja portava aquesta proposta, excedència per conciliació de la vida familiar i laboral amb el següents aclariments: demanem que computi a efectes d’antiguitat.

Modificació de l’article 47.4: Excedència especial: no estem d’acord amb que sigui necessari 1 any de treball efectiu per tornar-la a demanar i demanem una altra proposta al voltant dels 3 mesos.

IGUALTAT:

La part social ha treballat un document conjunt amb millores . Manca el redactat final que es presentarà a la propera reunió.

SALARIS:

Sobre l’article 31: complement de funcionalitat i responsabilitat, s’està d’acord amb que es desenvolupi a cada centre mitjançant una comissió mixta empresa /comitè d’empresa on de manera objectiva es decideixi quins llocs de treball són susceptibles de tenir aquest complement per les seves característiques.

CCOO creiem que el redactat proposat per les patronals permet que aquest complement s’atorgui per les Direccions graciablement.

Article 52: complement per fill discapacitat, manifestem que hauria d’estendre’s als familiars de primer grau i no només als fills. Cal millorar l’import fins els 50 €.

Article 55: jubilació parcial, demanem que es mantingui traient la referència a la norma caducada però mantenint la resta.

Comitè intercentres, ens mostrem contraris al contingut d’aquest article per anacrònic i mantenim dubtes de si legalment es pot fer.

Eliminació de la disposició addicional 2a , està englobat a l’article 42.2 que manté la seva vigència pel que estem d’acord.

Teletreball i noves tecnologies, la part social creiem que no hi ha prous elements per respondre encara que reconeixem la importància. No estem en disposició de valorar-ho.

En aquest punt, la part sindical demana a les patronals resposta als temes que varen quedar pendents d’acord amb els compromisos adquirits.

Permís per hospitalització , No accepten l’augment de dies però si estan d’acord en que es puguin fraccionar sempre que sigui en jornades senceres.

Contacte de formació, manifesten que en contra de l’opinió dels sindicats aquest contracte ha de ser d’aplicació als grups 3 a 7. Lloen la formació professional dual i diuen que servirà per acabar amb l’atur juvenil.

Permís per matrimoni, accepten que es pugui gaudir durant els 12 mesos posteriors al fet, avis ant amb 2 mesos d’antelació i que en cas de separació es perdria.

Compactació de la lactància, manifesten que estan d’acord amb que es pugui compactar a continuació del permís de maternitat de comú acord amb l’empresa.

Compactació de la reducció de jornada per cura de fills o familiars, no estan d’acord amb la proposta.

Incloure el plus conveni dins el salari base, manifesten que estan d’acord sempre que no comporti un augment de costos.

Definició de malaltia greu a efectes de complement d’IT, diuen que no han trobat la manera de regular aquest fet i que seguiran investigant com es pot regular sense xocar amb la llei de protecció de dades.

En aquest moment es proposa un recés per tal que amb dues parts valorin les respostes donades.

Les patronals, després del recés, volen recordar que tot el parlat estarà sotmès al redactat final i a l’aprovació global. No accepten la proposta que fem sobre les excedències ni els canvis proposats en el plus de funcionalitat, mantenen suprimir la referència a jubilació parcial, volen mantenir la proposta de comitès intercentres i accepten que el permís d’hospitalització es pugui gaudir els 2 dies posteriors a l’alta hospitalària.

Els sindicats en resposta a aquesta intervenció els manifestem que creiem que en permís d’hospitalització els 2 dies no han de ser naturals sinó feiners a gaudir fins a 8 dies després de l’alta hospitalària, respecte del contracte de formació manifestem a les patronals que aquesta modalitat contractual no pot ocupar llocs de treball estructurals. Respecte del permís per matrimoni ens manifestem en contra de que es perdi si hi ha separació, no acceptem la seva postura sobre compactació de jornada, creiem que cal treballar la proposta d’unificar plus conveni i salari base.

Després de fer pales es les conclusions entrem en el debat de quina metodologia utilitzem per continuar la negociació. En aquest punt el President proposa que es faci un resum i es reorganitzi tota la documentació per tal de tenir i una visió global de la negociació, el punt en que ens trobem. Tant sindicats com patronals acceptem aquesta proposta i la patronal aportarà amb antelació a la propera reunió el document resum de punt amb què es troben les negociacions.

Fes clic en el següent enllaç per visualitzar la nota federativa.

Arxivat a Noticies. Comentaris tancats a Reunió Mesa negociadora conveni SISCAT 4 de juliol de 2018

Cursos de la Fundació Paco Puerto a Lleida

Us informem del llistat de cursos que organitza la Fundació Paco Puerto a LLeida. 
ADOBE PHOTOSHOP

Dates: 20-09-2018 al 13-11-2018

Hores: 45

Subvencionat

Sector: Tots

Localitat: Lleida

***

ATENCIÓ INFERMERA AL PACIENT AMB ACCIDENTS VASCULARS

Dates: 02-10-2018 al 23-10-2018

Hores: 20

Subvencionat

Sector: Tots

Localitat: Lleida

***

CAP. FORMACIÓ CONTÍNUA RENOVACIÓ. MERCADERIES

Dates: 07-09-2018 al 06-10-2018

Hores: 35

Subvencionat

Sector: Tots

Localitat: Lleida

***

CURES AUXILIARS D’INFERMERIA HOSPITALÀRIA

Dates: 03-07-2018 al 24-07-2018

Hores: 20 inici immediat

Subvencionat

Sector: Tots

Localitat: Lleida

***

CURES AUXILIARS EN PACIENTS AMB RISC DE LESIONS CUTÀNIES

Dates: 02-07-2018 al 23-07-2018

Hores: 20 inici immediat

Subvencionat

Sector: Tots

Localitat: Lleida

***

DISSENY I MECANITZACIÓ PER ORDINADOR.CAD-CAM. NIVELL I

Dates: 14-09-2018 al 27-10-2018

Hores: 40

Subvencionat

Sector: Tots

Localitat: Lleida

***

GRAMÀTICA DE LA LLENGUA DE SIGNES CATALANA

Dates: 14-09-2018 al 20-10-2018

Hores: 30

Subvencionat

Sector: Tots

Localitat: Lleida

***

INTRODUCCIÓ A INTERNET DE LES COSES

Dates: 29-06-2018 al 27-07-2018

Hores: 40 inici immediat

Subvencionat

Sector: Tots

Localitat: Lleida

***

MOS: MICROSOFT OFFICE EXCEL II

Dates: 15-09-2018 al 10-11-2018

Hores: 30

Subvencionat

Sector: Tots

Localitat: Lleida

***

MOS: MICROSOFT OFFICE WORD II

Dates: 28-06-2018 al 31-07-2018

Hores: 30 inici immediat

Subvencionat

Sector: Tots

Localitat: Lleida

***

NEGOCIACIÓ I TANCAMENT EFICAÇ DE VENDES

Dates: 08-10-2018 al 31-10-2018

Hores: 20

Subvencionat

Sector: Tots

Localitat: Lleida

***

NEUROLIDERATGE

Dates: 18-09-2018 al 18-10-2018

Hores: 30

Subvencionat

Sector: Tots

Localitat: Lleida

***

NEUROMÀRQUETING

Dates: 23-10-2018 al 27-11-2018

Hores: 30

Subvencionat

Sector: Tots

Localitat: Lleida

***

OFIMÀTICA

Dates: 06-09-2018 al 15-11-2018

Hores: 190

Subvencionat

Sector: Tots

Localitat: Lleida

***

POSICIONAMENT WEB SEO/SEM

Dates: 12-09-2018 al 29-10-2018

Hores: 60

Subvencionat

Sector: Tots

Localitat: Lleida

***

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (MÒDUL BÀSIC 30H., SEGONS NORMATIVA)

Dates: 12-09-2018 al 03-10-2018

Hores: 30

Subvencionat

Sector: Tots

Localitat: Lleida

Per a més información fes clic aquí

Fundació Paco Puerto a Lleida
Adreça: Enric Granados, 5
25006Lleida
Telèfon:973279507
Arxivat a Noticies. Comentaris tancats a Cursos de la Fundació Paco Puerto a Lleida

Nous cursos de formació on line: Certificació ACTIC

              

La sigla ACTIC correspon a la denominació “acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació”.

L’ACTIC és la certificació acreditativa de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència.

L’ACTIC permet a qualsevol persona de més de 16 anys demostrar les seves competències en TIC mitjançant una prova per ordinador que s’avalua automàticament. La sol·licitud d’acreditació i l’obtenció del certificat també són telemàtics. No cal esperar cap convocatòria per presentar la sol·licitud.

Les persones que superen satisfactòriament la prova obtenen un certificat que emet la Generalitat, i que els possibilita acreditar un determinat nivell de competències en TIC davant de qualsevol empresa o administració. Aquests certificats són, doncs, una eina que pot facilitar l’obtenció d’una feina, la promoció professional, l’accés a eines d’aprenentatge virtual o l’obtenció d’una certificació professional.

La Fundació Paco Puerto és centre col·laborador reconegut per la Generalitat i amb els nostres cursos de formació on line et preparem per a superar la prova i aconseguir l’acreditació ACTIC de nivell bàsic i mitjà.

Troba tota la informació sobre els cursos disponibles aquí

 

Arxivat a Noticies. Comentaris tancats a Nous cursos de formació on line: Certificació ACTIC

Descomptes per a l’afiliació

Tots els afiliats i afiliades a CCOO de Catalunya i associats i associades poden gaudir de descomptes en tot tipus d’establiments i serveis.

En el següent enllaç podeu visualitzar tots els descomptes per a l’afiliació.

Feu clic per veure les ofertes i promocions puntuals per a afiliats i afiliades de CCOO de Catalunya

Alimentació

Assegurances

Assessorament i gestions

Automoció

Casals i colònies

Certificats mèdics

Ensenyament

Espectacles i cultura

Esports

Estètica

Flors i plantes

Fotografia i informàtica

Llar

Mascotes

Parcs i experiències

Salut

Serveis diversos

Turisme

Tèxtil i calçats

Arxivat a Noticies. Comentaris tancats a Descomptes per a l’afiliació

Informació i assistència tècnica en matèria preventiva

El Departament de Salut Laboral de CCOO de Catalunya ha posat en marxa una nova via d’accés al servei d’assistència tècnica en matèria de prevenció de riscos laborals per a tots els treballadors i treballadores. Es tracta d’un formulari de consultes tècniques, que compta amb el suport i el finançament del Ministerio de Empleo y Seguridad Social i de la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, F.S.P.

Aquest servei d’assistència no és nou, existeix des de fa molt de temps, però ara intenta arribar a més treballadors i treballadores, siguin o no afiliats, perquè es puguin posar en contacte amb CCOO i resoldre consultes i aspectes relacionats amb la prevenció de riscos laborals.

Horari: de dilluns a divendres de 10 a 14 hores i de 16 a 18 hores
Lloc: Via Laietana, 16. 5a planta (Barcelona).
Telèfon: 93 481 27 80
Email: salutlab@ccoo.cat

Accés al formulari per sol·licitar assistència tècnica en matèria preventiva

Finançat per:
Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales.

Arxivat a Noticies. Comentaris tancats a Informació i assistència tècnica en matèria preventiva
%d bloggers like this: